Detail produktu

STROJNÍ KONSTRUKCE

Navrhování, konstrukční zpracování a případné zajištění výroby a dodávek níže uvedených strojů a zařízení, které jsou konstruovány vždy podle požadavků zákazníka.

Dopravní zařízení zabudované

Jsou to dopravníky nebo dopravníkové tratě válečkové, pásové, řetězové, laťkové a řemenové případně jejich kombinace. Z nich je možno navrhovat a vytvářet podle přání zákazníka kontinuální dopravní systémy různorodých tvarů pro dopravu kusových nebo sypkých materiálů.

Doposud konstruované dopravníky byly řešeny pro dopravu kusových dílů hmotnosti od 10 kg do 1500 kg, v šířkách dopravních elementů do 1400 mm s průměry válečků 50 až 108 mm a bubny nebo hnacími a napínacími koly s průměry do 320 mm. Dopravníky bývají navrhovány s předem stanovenými dopravními úrovněmi nebo výškově stavitelné zpravidla kotveny k podlaze, mohou však být zhotoveny v mobilním provedení na pojezdových kolech.

Zvláštním typem pásových dopravníků jsou skříňové podavače sloužící k dávkování sypkých nebo částečně plastických hmot. Konstrukčně byly zpracovány dva typy podavačů o objemech 3 m3 a 10 m3 s dopravními pásy šíře 800 a 1000 mm.

Druhou skupinou zařízení této kategorie jsou posunovače, které slouží k vyvození pohybu manipulovaného předmětu po vodící dráze, zpravidla kolejového vozu po koleji. Pro střední (do 10 m) a dlouhé (do 90 m) dráhy byly řešeny a dodávány řetězové a lanové posunovače jednosměrné nebo obousměrné, pro krátké zdvihy (do 1,5m) a velké suvné síly (do 90kN) slouží hydraulické posunovače jednosměrné.

 

 Dopravní zařízení mobilní

Zařízení sloužící k jednorázovému přemísťování kusových dílů pohybující se zpravidla po koleji, nazývané přesuvna (též posuvna nebo dopravní plošina). Dopravované elementy jsou na naší firmou konstruované přesuvny ukládány a vykládány jednostranně nebo oboustranně ve směru kolmém na směr pojezdu. Místo pro uložení manipulovaného elementu může být pasivní (volná) nebo aktivní (motoricky poháněná) kolej či kladková, válečková nebo řetězová trať. Úložná kolej může být motoricky otočná nebo otočná pouze v pasivním provedení s aretací. Dopravovaným elementem může být vůz s výrobky (pecní vůz, sušárenský vůz, kolonový vůz apod.) nebo manipulační rám nebo regál či koš s výrobky. Přesuvny mohou být vybaveny satelitními vozíky s elektrickým propojením, kde se vozík může motoricky pohybovat po příčné koleji do vzdálenosti 10 až 40 m od mateřské přesuvny.

 

Manipulační zařízení

Skupina zařízení sloužící k jednorázovému přemísťování kusových dílů se změnou výškové úrovně nebo směru dalšího pohybu. Jsou to manipulátory s uchopovacími čelistmi nebo přísavnými elementy se 2-mi až 5-ti stupni volnosti (SV), řetězové zdviže, kolonové zásobníky a elevátory, zásobníky a podavače palet a otočné plošiny.

 • Manipulátor bloku BSK se 4-mi SV – manipulace s bloky bet.střešní krytiny v balicí lince.
 • Dvojitý manipulátor bloků BSK a prokladu s 2× 3-mi SV- manipulace s bloky bet.střešní krytiny a vodorovným prokladem v balicí lince.
 • Manipulátor svislých prokladů bloků BSK s 5-ti SV- manipulace se svislým prokladem v balicí lince.
 • Dvojitý manipulátor bloků VPC s 2× 3-mi SV- manipulace s bloky vápenopískových cihel v balicí lince korun vytvrzených bloků.
 • Vkladač skupin tašek BSK – překládání výrobků z řemenového dopravníku do svislého bloku
 • Řetězové zdviže – manipulace s kovovými ohradovými paletami při plnění zásobníků lisů sypkou výrobní směsí
 • Kolonové zásobníky – odebírání svisle shromážděných deskovitých podložek s výrobky z elevátoru a ukládání a posouvání v prostoru tohoto zásobníku.
 • Elevátory- svislé shromažďování výrobků nebo podložek či forem s výrobky mezi nosnými elementy – řetězy s úložnými patkami.
 • Zásobníky palet – soustředění vložených dřevěných palet na začátku balícího procesu a jejich řízené uvolňování na dopravníkovou trať.
 • Podavač palet – manipulátor dřevěných palet se samosvěrnými manipulačními čelistmi
 • Otočné plošiny – otáčení kusových dílů či podložek s těmito díly nebo otáčení celých plošin či vozů při směrování dopravy. Jsou zpravidla vybaveny aktivními prvky pro natažení a vysunutí manipulovaného elementu, což bývá dopravník různého typu nebo řetězový posunovač.

 

Speciální zařízení a linky

Jedná se o zařízení, která jsou využívána samostatně nebo doplňují soubory standardních výše popisovaných zařízení a plní speciální funkce ve výrobních nebo balicích linkách. Jsou to otočné stohovače, vkladače a vykladače, odřezávače, podvěsné propichovací zařízení, rotační třídič pilin a násobič.

 • Otočné stohovače- karuselová otočná zařízení na svislé shromažďování betonových střešních tašek nebo skupin těchto tašek uložených „na sobě“ směrem shora dolů do manipulačních bloků, které jsou následně po otočení externím vázacím strojem svázány a dále odebírány k další balící manipulaci.
 • Zakladače a vykladače- zařízení sloužící k přesunutí kolony forem s nalisovanými výrobky bet. střešní krytiny z elevátorů na lišty sušárenských rámů a zpětné vysunutí forem s vytvrzenými betonovými výrobky z rámů do výstupních elevátorů.
 • Překlápěče- stroje pro manipulaci s kusovými díly s otáčivým pohybem kolem vodorovné osy.
 • Odřezávače- stroje na odřezávání pásma plastické cihlářské nebo keramické suroviny za šnekovým lisem.
 • Podvěsné propichovací zařízení- sestává z podvěsných dopravních drah, podvěsné přesuvny a vlastního podvěsného propichovacího zařízení. Slouží k odplynění zrající směsi pórobetonu ve formách při výrobě pórobetonových bloků. Zařízení obsluhuje zrací pole 30 forem na 6-ti drahách v prostoru 15×34 m.
 • Rotační třídič pilin- nevibrační třídič s vlastním odsunem hrubé frakce.
 • Štípačka betonových výrobků- hydraulické zařízení s dělícími břity na dělení betonových výrobků a tím vytváření lomových pohledových ploch na těchto výrobcích.
 • Násobič- zařízení, které z podélně dopravovaných tašek na řemenovém dopravníku shromažďuje tyto betonové střešní tašky svisle „na sebe“ způsobem odspodu nahoru do skupin po 6-ti s frekvencí 100 ks/min.

Jako speciální linku lze uvést linku na výrobu větraných kovových střešních hřebenových krycích pásů, kde byly konstruovány zařízení na odvíjení polotovaru, zařízení na vkládání pásů lepidla a pneumatické nůžky.

 

Ocelové konstrukce

Jsou to nemotorické svařované nebo montované ocelové díly pevné nebo mobilní. V kategorii těchto zařízení byly doposud konstruovány:

 • ocelové konstrukce sušáren
 • úložné rámy pod mísiče a lisy
 • ocelové konstrukce třídíren kameniva svařované nebo montované
 • sušárenské rámy (koše) mobilní
 • nosné konstrukce podvěsných drah
 • zásobníky a násypky

Zobrazit reference