Správa kabelových celků

Úvod

Kabelový celek představuje velmi významný a složitý technologický celek v rozsáhlých průmyslových stavbách, jakými jsou elektrárny, elektrizační rozvodny, chemické či hutnické provozy, ale zároveň kritickou část z hlediska její funkčnosti a spolehlivosti. Kabelový celek je tvořen jednak samotnými kabely, které energeticky, signalizačně, informačně propojují jednotlivé zařízení a umožňují tak jejich plné, bezpečné, funkční ovládání a dále nosnými kabelovými systémy, které jsou určené pro jejich uložení.

Správa kabelových celků ve stávajících provozech je mnohdy nedokonalá v neexistenci systému, který shromažduje ucelená data po celou dobu životního cyklu provozu průmyslového objektu s možností tyto data všeobecně řídit a spravovat.

V nově budovaných či revitalizovaných zdrojích a provozech jsou kladené velké požadavky na jejich bezpečnost, spolehlivost, efektivnost a funkčnost z hlediska jejich dlouhodobé životnosti a významnosti provozu se samozřejmostí dodržování příslušných norem a předpisů.

Stejně tak, jak se zvyšují všeobecné požadavky na jednotlivé provozy zejména pak na provozy, jakými jsou jaderné, chemické a další, jejichž případné havárie mohou způsobit rozsáhlé škody na zdraví a životech lidí, životním prostředí a další, zvyšují se i sekundárně požadavky na dílčí technologické celky, tedy i na kabelové, na jejich projekci, realizaci a následnou správu a údržbu.

Společnost nabízí prostřednictvím softwarové aplikace TRACEMAN® , systémové řešení problematiky tvorby projektů kabelových celků v rozsáhlých průmyslových objektech, technickou podporu v průběhu výstavby a realizačních pracích, a následnou správu kabelových celků po celou dobu životnosti provozu.