Správa kabelových celků

NABÍZENÉ SLUŽBY

V oblasti správy kabelových celků průmyslových objektů společnost KIP Brno poskytuje následující služby:

 1. Kompletní zpracování projektů kabelových celků průmyslových objektů
 2. Technická podpora při tvorbě projektů kabelových celků a jejich realizaci
 3. Tvorba databází
 4. Digitalizace dat

 

1.Kompletní zpracování projektů kabelových celků průmyslových objektů

Systém TRACEMAN® je určený k projektování nosných kabelových systémů NKS, uložení kabeláže na tomto nosném systému a k následné správě celého kabelového celku. S postupným vývojem a zvyšování funkčnosti a užitné hodnoty systému je nyní připraven:

 • Vypracovat ucelenou projektovou dokumentaci a následnou dokumentaci skutečného provedení kabelového celku ( projekt nosného kabelového systému, projekt uložení kabeláže) a následně ho spravovat po celou dobu životnosti průmyslového objektu
 • Aplikovat systémovou správu kabelových celků v již funkčních průmyslových provozech

Kompletní zpracování projektukabelových celků průmyslových objektů obsahuje:

 • Projekt nosného kabelového systému NKS - Výstupem je ucelený projekt nosného kabelového systému NKS obsahující:

- Dispoziční výkresy rozmístění spotřebičů a hlavních kabelových tras HKT na stavbě
- Montážní výkresy HKT v jednotlivých stavebních objektech / místnostech
- Rozpiska použitého materiálu na stavbu / stavební objekt / místnost

 • Projekt uložení kabeláže v NKS - Výstupem je ucelený projekt uložení kabeláže v NKS obsahující:

- Technickou zprávu
- Kabelové listy pro kabeláž uloženou v NKS i tzv. polní kabeláže (místní bez uložení v NKS)
- Rozpisku použité kabeláže a její množství

 • Správa kabelového celku - Systém TRACEMAN® zajišťuje systémovou správu kabelového celku tj. nosného kabelového systému NKS a kabeláže po celou dobu životnosti průmyslového objektu s možností ji všeobecně řídit a spravovat, jako například:

- Modifikaci průmyslového provozu v případě jeho rozšíření či zúžení
- Modifikaci nosného kabelového systému dle potřeb průmyslového provozu
- Modifikaci stávající kabeláže ( změna zařízení, trasy kabelu, typu kabelu a další)
- Odebírání stávající či přidávání nové kabeláže
- Modifikace stávajících elektrozařízení ( změna umístění, přeznačení, parametry)
- Odebírání stávající či přidávání nových elektrozařízení
- A další…

Správa se dá aplikovat na každou komponentu v systému, jakými jsou: STAVBA, STAVEBNÍ OBJEKT, PODLAŽÍ, TRASA, LÁVKA, PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA, KABEL, ELEKTROZAŘÍZENÍ.

Všechny procesy při tvorbě projektů a následné správě kabelového celku jsou zajišťováním při dodržování vnitřních kontrol systému, dodržování technických norem, zásad při správě kabeláže a trasování kabelů, jakými jsou státní normy ČSN harmonizované s mezinárodními normami IEC, aplikace specifik pro danou lokalitu (zakázaný transit kabelů vybranými místnostmi), aplikace inženýrských řešení, TRASOVACÍ KRITÉRIA (ZATÍŽENÍ, ZAPLNĚNÍ, SEGREGAČNÍ a SEPARAČNÍ vzdálenosti, REDUNDANCE), vyloučení duplicitních záznamů, kontrola kontinuity tras. Samozřejmostí je plná vizualizace jednotlivých činností od návrhu nosných kabelových systémů po vytrasování kabeláže na nosném systému a následnou správu.

Vstupy
TRACEMAN® je systémem využívající data a informace, které získává z externích výkresů, katalogů, příslušných norem a principů, zpracovává je a dále využívá k procesům, které probíhají uvnitř systému. Tyto data však využívá pouze jednou na počátku procesu a po té jen v případě změn v těchto datech a informacích, například:

 • Dispozičním uspořádání stavebních objektů v průmyslovém objektu / lokality
 • Dispozičním rozmístění elektrospotřebičů v průmyslovém objektu
 • Kabeláži propojující elektrospotřebiče rozdělené dle jejich užití, funkčnosti a redundance
 • Katalog použitých kabelů a NKS
 • Další informace dle specifik průmyslového objektu (rezervy v NKS, světlá vzdálenost lávek v trase HKT atd.)


Cena
Cena bude stanovena individuálně pro každý průmyslový objekt na základě jeho rozsahu.

Výhody

 • Nižší vstupní náklady objednatele
 • Maximální efektivita při realizaci projektu kabelového celku
 • Online přístup k datům v aplikaci TRACEMAN®, pro interní potřeby (vyhodnocení, kontroly)
 • Maximální efektivita při realizaci projektu

Součásti kompletního zpracování kabelového celku průmyslových objektů není montáž NKS a pokládka kabeláže.

2.Technická podpora při tvorbě projektů kabelových celků a jejich realizaci

KIP Brno, spol. s r.o. nabízí svým zákazníkům samostatně technickou podporu při tvorbě projektů kabelových celků a při jejich realizaci v prů­myslových objektech, které jsou tvořeny nosnými kabelovými systémy (NKS) a kabeláží, zahrnující:

 • Dohled nad správností montáže nosných kabelových systémů (NKS) na stavbě dle příslušné dokumentace (PTD, PD) a z hlediska příslušných místních podmínek a předpisů.
 • Dohled nad správnosti montáže pokládky kabelů do NKS na stavbě dle příslušné dokumentace (PTD, PD) a z hlediska příslušných místních podmínek a předpisů.
 • Průběžné sledování vstupních dat o procentním plnění montážních prací u kabeláže a NKS ve vazbě na schválený harmonogram činností a procesů a jejich vyhodnocování.
 • Průběžné sledování progresů v pokládce kabeláže a montáži NKS a jejich grafická vizualizace.
 • Vypracování příslušné fotodokumentace skutečného stavu montážních prací.
 • Vypracování skutečných stavů nosných kabelových systémů a příslušné dokumentace.
 • Vypracování skutečných stavů uložení kabeláže v nosných kabelových systémech a příslušné dokumentace. 
 • Tvorba databází
 • Další činnosti dle požadavku objednatele

3.Tvorba databází

Společnost nabízí samostatně tvorbu databází kabeláže průmyslového objektu. Databáze mohou být ve formátu dat pro databázový systém ORACLE nebo MICROSOFT ACCESS s možností převodu dat do formátu kompatibilního s dalšími databázovými systémy.

Databáze mohou obsahovat data:

 • Stavební objekty – podlaží, místnosti, půdorysy …
 • Spotřebiče a zařízení – objekt, místnost, koordináty, popis, účel, parametry …
 • Nosný kabelový systém – umístění, počet lávek, provedení trasy …
 • Průchodky a protipožární přepážky – umístění, počet otvorů, provedení a obsazení otvorů, rozmístění otvorů, odolnost protipožárních přepážek …
 • Kabely – číslo, druh, průřez, odkud, kam …

4.Digitalizace dat